پلتفرم های آموزشی Ladybird

در این مجموعه تمامی پروژه های انجام شده مبتنی بر پلتفرم های آموزشی Ladybird ارائه خواهد شد .

همچنین برخی از پروژه ها که دارای فیلم آموزشی هستند ، همراه با پروژه و در بخش آموزش ارائه خواهند شد .

bottom-logo Atmel Studio - Ladybird

گروه توسعه دهنده نرم افزاری و برنامه نویسی

Atmel Studio