درباره نسخه آینده | About The Upcoming Release

Hamid Davoodi Shandiz

About The Upcoming Release

رای دهی: 5 / 5

rating_star Atmel Studio - درباره نسخه آینده | About The Upcoming Releaserating_star Atmel Studio - درباره نسخه آینده | About The Upcoming Releaserating_star Atmel Studio - درباره نسخه آینده | About The Upcoming Releaserating_star Atmel Studio - درباره نسخه آینده | About The Upcoming Releaserating_star Atmel Studio - درباره نسخه آینده | About The Upcoming Release
 

مجموعه ، تمامی اطلاعات خود را به صورت رایگان در اختیار عموم قرار می دهد تا در راستای گسترش حوزه برنامه نویسی نقشی ایفا کرده باشد .

امیدواریم با این کار عامل کوچکی در راستای گسترش کشورمان باشیم .

 

در بخش هایی از سایت با جمله «درباره نسخه آینده » بر خواهید خورد که این به معنای آن است که هدف های ما از نسخه ای که در آینده ارائه خواهیم کرد ، چه خواهید بود ؟ - یا به عبارت دیگر می توان گفت که در نسخه آینده چه ویژگی به برنامه اضافه خواهد شد .

همچنین این متن برای آن کسانی است که تمایل به همکاری با ما را دارند تا بتوان آنها را هدف دهی نمود .

 

تمامی کد ها به صورت متن باز هستند و شما هم می توانید به نحوه برنامه نویسی آنها دسترسی داشته و برای خودتان تغییر دهید .

در صورتی که تغییرات شما سازنده باشد با نام خودتان نشر خواهد یافت و شما به عنوان یکی از برنامه نویسان ما تعریف خواهید شد .

هم از شما حمایت خواهد شد و هم در راه اندازی و اجرای دیگر پروژه هایتان کمکتان خواهیم نمود .

لازم به ذکر است که بیان شود نام شما به همراه مشخصات و راه های ارتباطی در سایت قرار خواهد گرفت .

 

 

تمامی اطلاعات مطالب سایت OpenSource می باشد . شما هم می توانید برنامه ها را ارتقاء دهید . درصورتی که ارتقاء های شما سازنده باشد با نام خودتان ارائه خواهد شد .

bottom-logo Atmel Studio - درباره نسخه آینده | About The Upcoming Release

گروه توسعه دهنده نرم افزاری و برنامه نویسی

Atmel Studio